Privacy
Polityka przetwarzania danych osobowych
Postanowienia ogólne
Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została opracowana zgodnie z wymogami ustawy federalnej z dnia 27.07.2006 r. Nr 152-FZ "O danych osobowych" i określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych podejmowane przez Patrycję Kondratzką (dalej "Operator").
1.1 Głównym celem i warunkiem prowadzenia działalności przez Operatora jest zapewnienie poszanowania praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym ochrona prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.
1.2 Niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych Operatora (zwana dalej "Polityką") dotyczy wszystkich informacji, które Operator może otrzymywać o osobach odwiedzających stronę internetową
2. podstawowe pojęcia stosowane w polityce
2.1 Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych za pomocą technologii komputerowej;
2.2 Blokowanie danych osobowych - czasowe wstrzymanie przetwarzania danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych)
2.3 Serwis oznacza zbiór materiałów graficznych i informacyjnych, a także programów komputerowych i baz danych, udostępnianych w sieci Internet pod adresem httpsː//thismywebsite-com;
2.4. system informacyjny danych osobowych - zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologii informatycznych i środków technicznych, umożliwiających ich przetwarzanie
2.5 De-identyfikacja danych osobowych - działania, w wyniku których nie jest możliwe ustalenie, bez użycia dodatkowych informacji, przyporządkowania danych osobowych do konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych;
2.6 Przetwarzanie danych osobowych - każde działanie (operacja) lub zestaw działań (operacji), dokonywanych z użyciem lub bez użycia środków automatyzacji z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, modyfikowanie), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie, dostęp), anonimizowanie, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;
2.7 Operator - organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizująca i (lub) prowadząca przetwarzanie danych osobowych, a także określająca cel przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, czynności (operacje) wykonywane z danymi osobowymi;
2.8. dane osobowe - wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika strony internetowej httpsː//thismywebsite-com;
2.9 Użytkownik - każda osoba odwiedzająca stronę internetową httpsː//thismywebsite-com;
2.10. udostępnianie danych osobowych - działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;
2.11. rozpowszechnianie danych osobowych - wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazywanie danych osobowych) lub udostępnienie danych osobowych nieograniczonej liczbie osób, w tym publikowanie danych osobowych w mediach, publikowanie w sieciach teleinformatycznych lub udostępnianie danych osobowych w inny sposób
2.12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych - przekazywanie danych osobowych na terytorium państwa obcego organowi państwa obcego, zagranicznej osobie fizycznej lub zagranicznemu podmiotowi prawnemu.
2.13. Zniszczenie danych osobowych - każde działanie, w wyniku którego dane osobowe zostają zniszczone bezpowrotnie z brakiem możliwości dalszego odtworzenia treści danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych oraz (lub) zniszczenie materialnych nośników danych osobowych.
3 Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika
3.1 Nazwisko, imię, patronimik;
3.2. numery telefonów;
3.3 Strona gromadzi i przetwarza również dane bezosobowe odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą internetowych usług statystycznych (Yandex Metrika i Google Analytics itp.).
3.4 Wyżej wymienione dane w dalszej części tekstu niniejszej Polityki łączone są z ogólnym pojęciem Danych Osobowych.
4. Cele przetwarzania danych osobowych
4.1 Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zawarcie, wykonanie i rozwiązanie umów cywilnoprawnych; zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i/lub materiałów zawartych na stronie httpsː//thismywebsite-com; wyjaśnienie szczegółów zamówienia.
4.2 Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik może zawsze zrezygnować z otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając e-mail do Operatora na adres [email protected] z dopiskiem "Odmówić powiadomień o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych".
4.3 Zanonimizowane dane Użytkownika zbierane za pośrednictwem usług statystyki internetowej służą do zbierania informacji o działaniach Użytkownika w Serwisie oraz do poprawy jakości Serwisu i jego zawartości.
5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
5.1 Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko wtedy, gdy są one wypełniane i/lub przesyłane przez niego samego za pośrednictwem specjalnych formularzy znajdujących się na stronie. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub wysyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą politykę.
5.2 Operator przetwarza zanonimizowane dane Użytkownika, o ile pozwalają na to ustawienia przeglądarki Użytkownika (zapisywanie plików cookies oraz wykorzystanie technologii JavaScript jest włączone).
6. Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innego przetwarzania danych osobowych
Bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza Operator, zapewnione jest poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnej realizacji wymagań stawianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
6.1 Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, które wykluczają dostęp do danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
6.2 Dane osobowe Użytkownika nigdy, pod żadnym pozorem nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa.
6.3 W przypadku stwierdzenia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może dokonać ich aktualizacji we własnym zakresie poprzez wysłanie zawiadomienia na adres e-mail Operatora [email protected] z dopiskiem "Aktualizacja danych osobowych".
6.4 Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Operatora [email protected] z dopiskiem "Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych".
7. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych
7.1 Zanim dojdzie do transgranicznego przekazania danych osobowych, operator musi upewnić się, że obce państwo, na którego terytorium dane osobowe mają być przekazane, zapewnia rzetelną ochronę praw osób, których dane dotyczą.
7.2 Transgraniczne przekazywanie danych osobowych do państw obcych, które nie spełniają powyższych wymogów, może nastąpić tylko wtedy, gdy osoba, której dane osobowe dotyczą, wyrazi pisemną zgodę na transgraniczne przekazywanie swoich danych osobowych i/lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą.
8. Postanowienia końcowe
8.1 Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia w interesujących go kwestiach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]
8.2 Niniejszy dokument będzie uwzględniał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka obowiązuje przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie zastąpiona nową wersją.
8.3 Aktualna wersja Polityki jest ogólnie dostępna w Internecie pod adresem http://faceffit.com.

Made on
Tilda